ตัวชี้วัดย่อย : จุดความร้อนสะสม-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (SOE64)